EXTERN PRIVACY- EN COOKIE BELEID MASCOTTE

 1. 1 Inleiding

  1. 1.1 Dit Externe Privacy- en Cookie Beleid (“Beleid”) wordt gebruikt door Mignot & De Block B.V., handelend onder de naam Mascotte (hierna: “Mascotte”). Mascotte is statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende te (5611LD) Eindhoven aan Jan Smitzlaan 11, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 17003372. Mascotte is bereikbaar via verkoop@mascotte.nl.

  2. 1.2 Het Beleid is enerzijds bedoeld om uit te leggen waarom en hoe er gegevens die natuurlijke personen identificeren of zouden kunnen identificeren (“Persoonsgegevens”) worden verwerkt door Mascotte. Tenzij anders aangegeven, is Mascotte de ‘verwerkingsverantwoordelijke’, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) voor de verwerking van de Persoonsgegevens zoals omschreven in dit Beleid. Anderzijds is het Beleid opgesteld om u te informeren over het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken op de website www.mascotte.nl (hierna: “Website”) en de zich daarop bevindende Webshop (hierna: “Webshop”) en het account dat u registreert binnen de Webshop (hierna: “Account”) zoals onderhouden door Mascotte.

  3. 1.3 De Website en de Webshop verwerken alleen persoonsgegevens ten behoeve van Mascotte. Persoonsgegevens worden door uzelf ingevoerd in de Webshop en door het gebruik van de Website en Webshop verzameld door Mascotte bij het aankopen van onze producten.
 2. 2 Deel I - Persoonsgegevens

  1. 2.1 Mascotte verwerkt mogelijk Persoonsgegevens via de Webshop van u in de volgende situaties:

   1. 2.1.1 U bent klant van Mascotte;

   2. 2.1.2 U bent (werkzaam bij een) prospect van Mascotte;

   3. 2.1.3 U bent (werkzaam bij een) distributeur van Mascotte;

   4. 2.1.4 U bent (werkzaam bij een) een leverancier van producten of diensten aan Mascotte;

   5. 2.1.5 U bent een sollicitant bij Mascotte;

  2. 2.2 De Persoonsgegevens die Mascotte verwerkt (onder meer bij het aanmaken van een Account) zijn mogelijk:

   1. 2.2.1 Uw voor- en achternaam;

   2. 2.2.2 Uw adresgegevens;

   3. 2.2.3 Uw geslacht;

   4. 2.2.4 Uw geboortedatum;

   5. 2.2.5 Uw e-mailadres;

   6. 2.2.6 Uw telefoonnummer;

   7. 2.2.7 Uw bankrekeningnummer;

   8. 2.2.8 Verdere persoonsgegevens, afhankelijk van de aard van de relatie die Mascotte met u heeft.

  3. 2.3 Naast deze Persoonsgegevens is het mogelijk dat u in uw contact met ons nog verdere Persoonsgegevens aan ons verstrekt. Het gaat om de volgende categorieën van Persoonsgegevens:

   1. 2.3.1 De Persoonsgegevens die u aan Mascotte verstrekt bij de aankoop van producten via de Webshop, zoals maar niet beperkt tot de Persoonsgegevens die nodig zijn om een product bij u thuis te kunnen bezorgen.

   2. 2.3.2 De Persoonsgegevens die Mascotte verkrijgt door uw gebruik van onze Website, contact met ons zoekt of anderszins met ons communiceert, al dan niet namens een onderneming.
 3. 3 Bronnen

  1. 3.1 In beginsel verzamelt Mascotte Persoonsgegevens van u. Dit is niet zo in de navolgende gevallen:

   1. 3.1.1 Indien Mascotte uw Persoonsgegevens ontvangt van een klant, distribiteur of leverancier en aan Mascotte doorgeeft zodat Mascotte de overeenkomst met de betreffende klant, distributeur of leverancier na kan komen;

   2. 3.1.2 Indien Mascotte Persoonsgegevens ontvangt vanuit een andere organisatie.
 4. 4 Grondslagen

  1. 4.1 Mascotte verzamelt Persoonsgegevens op basis van de navolgende grondslagen:

   1. 4.1.1 De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u, uw werkgever of uw opdrachtgever partij is, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

   2. 4.1.2 Op basis van het gerechtvaardigd belang van Mascotte als commerciële onderneming om haar producten aan te kunnen bieden en personeel te kunnen werven, behalve wanneer uw belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan die belangen;

   3. 4.1.3 Indien dit nodig blijkt, zal Mascotte uw aanvullende toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens vragen.
 5. 5 Doeleinden

  1. 5.1 Mascotte verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

   1. 5.1.1 Om Mascotte in staat te stellen om de overeenkomst met u, uw werkgever of uw opdrachtgever uit te voeren, zoals maar niet beperkt tot de overeenkomst tot het leveren van producten.

   2. 5.1.2 Om Mascotte in staat te stellen u te identificeren, met u te communiceren en om aan u producten op locatie te leveren.

   3. 5.1.3 Om Mascotte in staat te stellen om direct marketing activiteiten uit te voeren, zoals maar niet beperkt tot het informeren van u over onze producten, evenementen en mogelijkheden en om de effectiviteit hiervan na te gaan;

  2. 5.2 Het verstrekken van de gevraagde Persoonsgegevens onder 4.1.1 is een noodzakelijke voorwaarde om met Mascotte een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal Mascotte mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die op Mascotte rusten op grond van de gesloten of te sluiten overeenkomst. Het verstrekken van de gevraagde Persoonsgegevens onder 4.1.2 en 4.1.3 is niet verplicht en is geen noodzakelijke voorwaarde om met Mascotte een overeenkomst te sluiten. Wanneer de gegevens niet worden verstrekt kan Mascotte mogelijkerwijs haar producten of verplichtingen niet uitoefenen zoals beoogd.
 6. 6 Dataretentie

  1. 6.1 Mascotte bewaart de verzamelde Persoonsgegevens nooit langer dan het doel waarvoor deze Persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan de hieronder weergegeven termijnen, tenzij er een wettelijke verplichting voor Mascotte bestaat om deze Persoonsgegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld om fiscale redenen) en tenzij u toestemming heeft gegeven om uw Persoonsgegevens langer te bewaren.

  2. 6.2 De bewaartermijnen zijn voor de volgende categorieën Persoonsgegevens de volgende:
   • - Persoonsgegevens van (personen werkzaam bij) klanten en leveranciers: 2 jaar na het einde van de laatste overeenkomst met Mascotte;

   • - Persoonsgegevens van (personen werkzaam bij) prospects: 2 jaar na het laatste contact met Mascotte;

   • - Persoonsgegevens van sollicitanten: 4 weken na het einde van een sollicitatieprocedure, tenzij u ons toestemming heeft gegeven deze Persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren wij de Persoonsgegevens maximaal 1 jaar na het einde van een sollicitatieprocedure;

   • - Persoonsgegevens verstrekt via het contactformulier op onze Website of anderszins vrijwillig aan Mascotte verstrekt: 1 jaar na het laatste contact met u.
 7. 7 Ontvangers en doorgifte

  1. 7.1 Mascotte geeft Persoonsgegevens mogelijk door aan derde partijen, zogenaamde ‘ontvangers’, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in dit Beleid zijn genoemd. De (categorieën van) mogelijke ontvangers van de Persoonsgegevens zijn:

   1. 7.1.1 Onze moedermaatschappij Granville B.V. en andere ondernemingen gelieerd aan Mascotte;

   2. 7.1.2 Onze zakelijke relaties, klanten, (Cloud) leveranciers en opdrachtnemers, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst met Mascotte of in het kader van onze normale bedrijfsvoering met u, uw opdrachtgever of uw werkgever;

   3. 7.1.3 Onze auditors, juridische adviseurs, accountants en andere adviseurs;

   4. 7.1.4 Ten aanzien van onze Website: aanbieders van tools om het gebruik van onze Website te analyseren, e.e.a. onder de voorwaarden zoals opgenomen in onze cookie policy (zie hieronder);

   5. 7.1.5 Mogelijke overige ontvangers waar u expliciet of impliciet mee akkoord gaat in de uitvoering van de diensten van Mascotte voor u of de onderneming waar u voor werkt.
 8. 8 Mogelijke ontvangers en doorgiften

  1. 8.1 Naast de ontvangers zoals genoemd in artikel 7, is het mogelijk dat Mascotte Persoonsgegevens openbaart of ontsluit in de navolgende gevallen:

   1. 8.1.1 Indien Mascotte wordt betrokken in een aan- of verkoop van onderneming, in welk geval er mogelijk Persoonsgegevens worden verstrekt aan de potentiele koper en de Persoonsgegevens worden verstrekt onder dit Beleid;

   2. 8.1.2 Indien Mascotte op basis van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens dient te verstrekken, of om het Beleid, de algemene voorwaarden of de overeenkomst met u (of uw werkgever of opdrachtgever) uit te voeren, om de rechten, eigendommen en vrijheden van Mascotte of haar klanten of anderen te waarborgen, zal Mascotte hier eveneens toe overgaan.
 9. 9 Internationale doorgifte

  1. 9.1 Mascotte geeft Persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen of internationale organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”).

  2. 9.2 Indien het voorkomt dat Mascotte Persoonsgegevens doorgeeft aan een land of internationale onderneming buiten de EER zal Mascotte ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn voor de bescherming van Persoonsgegevens.
 10. 10 Beveiliging

  1. 10.1 Mascotte hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens en heeft hier passende maatregelen en waarborgen voor getroffen. Deze maatregelen voldoen aan de eisen die de AVG hier aan stelt en zijn onder meer de volgende:
   • Autotask login/wachtwoord voor de cloud-omgeving;
 11. 11 Rechten

  1. 11.1 De AVG geeft Betrokkenen, afhankelijk van de situatie en onder voorwaarden, de volgende rechten:

   1. 11.1.1 Het recht om inzage te vragen in de Persoonsgegevens;

   2. 11.1.2 Het recht om te verzoeken om de rectificatie van Persoonsgegevens;

   3. 11.1.3 Het recht om verwijdering van de Persoonsgegevens te vragen;

   4. 11.1.4 Het recht om te vragen of de verwerking beperkt kan worden;

   5. 11.1.5 Het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken;

   6. 11.1.6 Het recht op dataportabiliteit;

   7. 11.1.7 Waar de verwerking gebaseerd is op toestemming: het recht om de toestemming op ieder moment in te trekken, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking;

   8. 11.1.8 Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.

  2. 11.2 In de uitvoering van deze rechten is het mogelijk dat Mascotte verzoekt om specifieke aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie wordt slechts verwerkt met het doel om de genoemde rechten uit te oefenen.
 12. 12 Vragen

  1. 12.1 Voor vragen over de verwerking van Persoonsgegevens door Mascotte en voor verzoeken ten aanzien van uw Persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 11) kunt u contact opnemen met Mascotte via de gegevens zoals vermeld in artikel 1.1 van dit Beleid.
 13. 13 Deel II – Cookie Policy

  1. 13.1 Cookies zijn kleine pakketjes data die naar uw browser worden gezonden en worden opgeslagen op het apparaat waarmee u verschillende locaties op het internet bezoekt. Mascotte maakt gebruik van dergelijke cookies om ervoor te zorgen dat de Website gebruikt kan worden zoals dit door Mascotte bedoeld is. De cookies die worden gebruikt zorgen er bijvoorbeeld voor dat contactgegevens niet opeens verdwijnen. Andere cookies maken het mogelijk om volledig anoniem het gebruik van de Website te analyseren, feedback te geven, berichten te kunnen delen op social media en relevantere advertenties te kunnen tonen op Websites van derden partijen.

  2. 13.2 Bij uw eerste bezoek aan de Website wordt u akkoord gevraagd voor het gebruik van cookies die Mascotte middels de Website gebruikt. Indien u uw toestemming wenst in te trekken kunt u dit aan ons kenbaar maken en de geplaatste cookies te verwijderen via de instellingen van uw browser en het gebruik van de Website te staken.
 14. 14 Doelen

  1. 14.1 Cookies worden door Mascotte op de Website gebruikt, met als doel:

   1. 14.1.1 Het verzekeren van een optimaal werkende Website;

   2. 14.1.2 Het ontwikkelen en verbeteren van de Website;

   3. 14.1.3 Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, bestellingen etc.;

   4. 14.1.4 Het mogelijk maken om contact op te nemen met Mascotte via de Website;

   5. 14.1.5 Het gebruik van de Website analyseren;

   6. 14.1.6 Het creëren van statistieken over het gebruik van de Website;

   7. 14.1.7 Het tonen van advertenties.
 15. 15 Welke cookies worden er gebruikt

  1. 15.1 Hieronder is een overzicht openomen van de cookies die worden geplaatst, wat ze doen en hoe lang ze werken.

  2. 15.2 Cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert
   Deze cookies worden gebruikt om er voor te zorgen dat de Website goed functioneert. Zo worden er bijvoorbeeld cookies geplaatst die er voor zorgen dat uw contactgegevens onthouden worden terwijl u verder gaat op de Website.
   Mascotte gebruikt de onderstaande cookies:

   Geplaatst door: Mascotte
   Naam cookie: PHPSESSID
   Wat doet de cookie: Deze 1st party website sessiecookie wordt gebruikt om informatie over elk bezoek aan de website bij te houden en zo kernfunctionaliteit van de website mogelijk te maken. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie, en geldt slechts voor de duur van het bezoek. Zodra een gebruiker de webbrowser sluit wordt dit cookie verwijderd.
   Hoe lang: Einde van de sessie

   Geplaatst door: Mascotte
   Naam cookie: prefLang
   Wat doet de cookie: Deze 1st party website sessiecookie wordt gebruikt om de voorkeurstaal van het bezoek aan de website bij te houden en zo de website in de juiste taal weer te geven aan de gebruiker. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.
   Hoe lang: 1 jaar

   Geplaatst door: Mascotte
   Naam cookie: allowedCheck
   Wat doet de cookie: Deze 1st party cookie wordt door onze website ingesteld om toestemming van de gebruiker voor het gebruik van cookies vast te leggen en de gebruiker in te laten stemmen met het feit dat de gebruiker ouder dan 18 jaar is. Dit voorkomt dat de leeftijd- en cookie-banner opnieuw verschijnt iedere keer dat de gebruiker onze website bezoekt. Deze cookie houdt geen persoonlijke informatie bij.
   Hoe lang: Einde van de sessie

   Geplaatst door: Mascotte
   Naam cookie: Shop_Cart_Customer
   Wat doet de cookie: Deze 1st party website sessiecookie wordt gebruikt om de inhoud van het winkelmandje van de bezoeker van de website bij te houden en zo de juiste inhoud van het winkmandje te tonen aan de gebruiker. Deze cookie bevat geen persoonlijke informatie.
   Hoe lang: 1 maand

  3. 15.3 Cookies waarmee we het gebruik van de Website kunnen meten
   Het is voor Mascotte goed om te weten welke onderdelen van de Website het best worden bekeken. Dit doet Mascotte door gebruik te maken van de software van een derde partij. Hiermee kijken we bijvoorbeeld naar het aantal bezoekers. Van deze informatie worden vervolgens statistieken gemaakt die Mascotte informeren over hoe de Website wordt gebruikt. Het is niet mogelijk om de statistieken te herleiden naar een natuurlijke personen.
   Mascotte gebruikt de onderstaande cookies:

   Geplaatst door: Google, Inc.
   Naam cookie: _gat_UA-415293-27
   Wat doet de cookie: Deze 3rd party Google Analytics sessiecookie wordt gebruikt door Google Analytics om de zoeksnelheid in de richting van hun servers te monitoren. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd en met deze _gat cookie is het niet mogelijk voor Mascotte om een gebruiker persoonlijk te identificeren omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden.
   Hoe lang: 1 minuut

   Geplaatst door: Google, Inc.
   Naam cookie: _ga
   Wat doet de cookie: Deze 3rd party Google Analytics persistent cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd en met deze _ga cookie is het niet mogelijk voor Mascotte om een gebruiker persoonlijk te identificeren omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden.
   Hoe lang: 2 jaar

   Geplaatst door: Google, Inc.
   Naam cookie: _gid
   Wat doet de cookie: Deze 3rd party Google Analytics sessiecookie cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd en met deze _gid cookie is het niet mogelijk voor Mascotte om een gebruiker persoonlijk te identificeren omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden.
   Hoe lang: 1 dag

   Geplaatst door: Google, Inc.
   Naam cookie: _gali
   Wat doet de cookie: Deze 3rd party Google Analytics sessiecookie cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken. Deze cookie helpt ons om te bepalen welke websitegebieden moeten worden verbeterd en met deze _gali cookie is het niet mogelijk voor Mascotte om een gebruiker persoonlijk te identificeren omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden.
   Hoe lang: 1 minuut

  4. 15.4 Cookies om de inhoud van onze Website te delen via social media
   Het is mogelijk om bepaalde delen van de Website te delen met anderen op sociale media via de social media knoppen op onze Website. Om dit mogelijk te maken worden er cookies gebruikt van derde partijen, zodat deze derde partij u herkent op het moment dat u iets wilt delen. Via de geplaatste cookies kunnen derde partijen persoonsgegevens over u verzamelen. Meer informatie over die verzameling en verwerking kunt u via de privacyverklaring van die derde partijen vinden. Let er op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.
   Wij verwijzen naar de volgende derde partijen voor de betreffende privacy statements:
  5. 15.5 Overige cookies
   Het zou kunnen dat Mascotte niet altijd inzicht heeft in de cookies die via de Website door derde partijen worden geplaatst. Een voorbeeld is het gebruik van embedded elementen op de Website. Dit zijn teksten, afbeeldingen of filmpjes die niet bij Mascotte of in de Website opgeslagen zijn maar wel getoond worden via de Website. Mocht u op de Website cookies tegengekomen die in deze categorie vallen en die we hierboven niet hebben genoemd, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, welke redenen ze hiervoor hebben, wat de termijn van de cookie is en op welke manier uw privacy gewaarborgd is.
 16. 16 Browserinstellingen

  1. 16.1 Als u niet akkoord gaat met het plaatsen van cookies op uw apparatuur en/of computer, dan kunt u de browserinstellingen zo aanpassen dat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. U kunt deze instellingen zo aanpassen dat de browser alle cookies weigert, of alleen de cookies van derde partijen. Het is ook mogelijk om al geplaatste cookies te verwijderen. Let op: u dient de instellingen apart voor elke browser en ieder apparaat dat u gebruikt aan te passen.

  2. 16.2 Het is belangrijk dat u zich realiseert dat als u geen cookies toestaat, wij niet meer kunnen garanderen dat de Website optimaal werkt. Het kan zijn dat enkele functies verloren gaan of dat er een gedeelte niet meer zichtbaar is. Het weigeren van cookies betekent niet dat u geen advertenties meer ziet, u ziet dan alleen geen gepersonaliseerde advertenties meer.

  3. 16.3 Meer informatie over de instellingen van uw browser kunt u krijgen via de helpfunctie van uw browser.

  4. 16.4 Hierna zijn hyperlinks opgenomen naar pagina’s over cookies voor de meest gebruikte browsers.

  5. 16.5 Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via Your Online Choices.
 17. 17 Wijzigingen

  1. 17.1 Dit Beleid zal eens in de zoveel tijd aangepast moeten worden, omdat de Website of de regels omtrent cookies wijzigen. Mascotte behoudt zich het recht voor om dit Beleid dan zonder waarschuwing vooraf te wijzigen. Op deze pagina zal altijd de meest recente versie van de cookie verklaring staan.
 18. 18 Vragen

  1. 18.1 Voor vragen over het gebruik van cookies door Mascotte kunt u contact opnemen met Mascotte via de gegevens zoals vermeld in artikel 1.1 van dit Beleid.