ZEWNĘTRZNA POLITYKA DOTYCZĄCA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW„COOKIES”

 1. 1 Wstęp

  1. 1.1 Mignot & De Block B.V., spółka działająca pod nazwą Mascotte (zwana dalej: „Mascotte”) stosuje niniejszą Zewnętrzną Politykę dotyczącą prywatności i plików „cookies” („Polityka”). Siedziba Mascotte zgodnie z umową spółki znajduje się w Eindhoven. Spółka prowadzi biuro w 5611LD Eindhoven przy Jan Smitzlaan 11 i jest wpisana do rejestru handlowego Izby Handlowej pod numerem 17003372. Z Mascotte można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: verkoop@mascotte.nl.

  2. 1.2 Celem polityki jest z jednej strony objaśnienie celu i sposobu przetwarzania przez Mascotte danych identyfikujących lub mogących identyfikować osoby fizyczne („Dane osobowe”). O ile nie podano inaczej, Mascotte jest „podmiotem przetwarzającym” jak określono w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) w zakresie przetwarzania danych osobowych, jak opisano w niniejszej Polityce. Z drugiej strony Polityka służy do informowania o korzystaniu z plików „cookies” oraz porównywalnych z nimi technologii na stronie internetowej www.mascotte.nl (zwanej dalej: „Stroną internetową”) oraz w zlokalizowanym na niej sklepie internetowym (zwanym dalej: „Sklepem internetowym”), jak również na koncie użytkownika zarejestrowanym w Sklepie internetowym (zwanym dalej: „Kontem”), których administratorem jest Mascotte.

  3. 1.3 Strona internetowa oraz Sklep internetowy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na potrzeby Mascotte. Dane osobowe, które użytkownik samodzielnie wprowadza do Sklepu internetowego poprzez korzystanie przez użytkownika ze Strony internetowej i Sklepu internetowego są gromadzone przez Mascotte podczas dokonywania zakupów naszych produktów.
 2. 2 Część I – Dane osobowe

  1. 2.1 Mascotte może przetwarzać Dane osobowe użytkownika za pośrednictwem Sklepu internetowego w następujących sytuacjach:

   1. 2.1.1 Użytkownik jest klientem Mascotte.

   2. 2.1.2 Użytkownik jest potencjalnym klientem lub jest zatrudniony u potencjalnego klienta Mascotte.

   3. 2.1.3 Użytkownik jest dystrybutorem lub jest zatrudniony u dystrybutora Mascotte.

   4. 2.1.4 Użytkownik jest dostawcą produktów lub usług bądź jest zatrudniony u dostawcy produktów lub usług Mascotte.

   5. 2.1.5 Użytkownik ubiega się o zatrudnienie w Mascotte.

  2. 2.2 Danymi osobowymi, które przetwarza Mascotte (między innymi przy zakładaniu Konta) mogą być:

   1. 2.2.1 Imię i nazwisko użytkownika

   2. 2.2.2 Adres użytkownika

   3. 2.2.3 Płeć użytkownika

   4. 2.2.4 Data urodzenia użytkownika

   5. 2.2.5 Adres e-mail użytkownika

   6. 2.2.6 Numer telefonu użytkownika

   7. 2.2.7 Numer rachunku bankowego użytkownika

   8. 2.2.8 Inne dane osobowe, w zależności od charakteru relacji, jaką Mascotte nawiązuje z użytkownikiem.

  3. 2.3 Oprócz wyżej wymienionych Danych osobowych użytkownik, kontaktując się z nami, może przekazać nam inne Dane osobowe. Dotyczy to następujących kategorii Danych osobowych:

   1. 2.3.1 Dane osobowe, które użytkownik przekazuje Mascotte przy zakupie produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego, takie jak, między innymi, Dane osobowe niezbędne do dostarczenia produktu do domu użytkownika.

   2. 2.3.2 Dane osobowe, które gromadzi Mascotte w wyniku korzystania przez użytkownika z naszej Strony internetowej, podejmowania kontaktu z nami lub innego sposobu komunikacji z nami, w imieniu przedsiębiorstwa i nie tylko.
 3. 3 Źródła

  1. 3.1 Zasadniczo Mascotte gromadzi Dane osobowe użytkownika z wyjątkiem następujących przypadków:

   1. 3.1.1 Jeśli Mascotte otrzyma Dane osobowe użytkownika od klienta, dystrybutora lub dostawcy, które przekaże on Mascotte w celu wykonania przez Mascotte umowy zawartej z tym konkretnym klientem, dystrybutorem lub dostawcą.

   2. 3.1.2 Jeśli Mascotte otrzymuje Dane osobowe od innej organizacji.
 4. 4 Podstawy prawne

  1. 4.1 Mascotte gromadzi Dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

   1. 4.1.1 Przetwarzanie jest konieczne do wykonania postanowień umowy, w której stroną jest użytkownik, jego pracodawca lub zleceniodawca lub w celu podjęcia na prośbę użytkownika środków przed zawarciem umowy.

   2. 4.1.2 W oparciu o prawnie uzasadniony interes Mascotte, jako przedsiębiorstwo komercyjne, aby móc oferować swoje produkty i pozyskiwać personel, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności użytkownika.

   3. 4.1.3 Jeśli okaże się to konieczne, Mascotte zwróci się do użytkownika z prośbą o udzielenie dodatkowej zgody na przetwarzanie Danych osobowych użytkownika.
 5. 5 Cele

  1. 5.1 Mascotte przetwarza Dane osobowe Użytkownika do następujących celów:

   1. 5.1.1 W celu umożliwienia Mascotte wykonania zawartej z użytkownikiem, jego pracodawcą lub zleceniodawcą umowy, między innymi umowy dotyczącej dostawy produktów

   2. 5.1.2 W celu umożliwienia Mascotte identyfikacji użytkownika, komunikacji z nim oraz dostarczenia mu produktów pod wskazany przez niego adres

   3. 5.1.3 W celu umożliwienia Mascotte prowadzenia działalności w zakresie marketingu bezpośredniego, między innymi w zakresie informowania użytkownika o naszych produktach, imprezach i możliwościach, jak też o weryfikacji ich skuteczności

  2. 5.2 Podanie Danych osobowych, o których mowa w punkcie 4.1.1 stanowi warunek konieczny do zawarcia umowy z Mascotte. W przypadku niepodania tych danych firma Mascotte może nie móc spełniać zobowiązań spoczywających na niej na podstawie umów zawartych lub tych, które mają zostać zawarte. Podanie Danych osobowych, o których mowa w punkcie 4.1.2 i 4.1.3 nie jest obowiązkowe oraz nie stanowi warunku koniecznego, aby zawrzeć umowę z Mascotte. W przypadku niepodania danych Mascotte może nie dostarczyć produktów bądź nie wywiązać się ze swoich zobowiązań zgodnie z założeniem.
 6. 6 Przetrzymywanie danych

  1. 6.1 Mascotte nigdy nie przechowuje zgromadzonych Danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, do którego Dane te zostały początkowo zgromadzone. Dane osobowe nie będą nigdy przechowywane dłużej niż podane poniżej terminy, chyba że obowiązek ustawowy nakaże firmie Mascotte przechowywać te Dane osobowe przez dłuższy okres (na przykład do celów podatkowych) oraz jeśli użytkownik wydał zgodę na przechowywanie jego Danych osobowych przez dłuższy okres.

  2. 6.2 Dla następujących kategorii Danych osobowych obowiązują następujące terminy:
   • - Dane osobowe klientów i dostawców (osób u nich zatrudnionych): 2 lata po zakończeniu obowiązywania ostatniej umowy z Mascotte

   • - Dane osobowe potencjalnych klientów (osób u nich zatrudnionych): 2 lata od ostatniego kontaktu z Mascotte

   • - Dane osobowe osób ubiegających się o pracę: 4 tygodnie po zakończeniu procedury rekrutacyjnej, chyba że użytkownik wyda zgodę na przechowywanie Danych osobowych dłużej. W takim przypadku przechowujemy Dane osobowe maksymalnie 1 rok po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.

   • - Dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej Stronie internetowej lub w inny sposób dobrowolnie przekazane Mascotte: 1 rok od ostatniego kontaktu z użytkownikiem
 7. 7 Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych

  1. 7.1 Mascotte może przekazywać Dane osobowe osobom trzecim, tzw. „odbiorcom”, jeśli jest to konieczne do realizacji celów wyszczególnionych w niniejszej Polityce. Możliwymi odbiorcami Danych osobowych (kategoriami odbiorców Danych osobowych) są:

   1. 7.1.1 Nasza spółka dominująca Granville B.V. i inne przedsiębiorstwa powiązane z Mascotte

   2. 7.1.2 Nasze kontakty biznesowe, klienci, dostawcy i zleceniodawcy (w chmurze) w związku z koniecznością realizacji umowy z Mascotte lub w ramach prowadzenia naszej normalnej działalności z użytkownikiem, jego zleceniodawcą lub pracodawcą

   3. 7.1.3 Nasi audytorzy, radcy prawni, biegli rewidenci i inni doradcy

   4. 7.1.4 W odniesieniu do naszej Strony internetowej: podmioty oferujące narzędzia do analizy naszej Strony internetowej, to zaś na warunkach uwzględnionych w naszej polityce dotyczącej plików „cookies” (patrz niżej)

   5. 7.1.5 Ewentualnie inni odbiorcy, co użytkownik w sposób jednoznaczny lub dorozumiany akceptuje w zakresie wykonania usług Mascotte na rzecz użytkownika lub przedsiębiorstwa, dla którego użytkownik pracuje
 8. 8 Potencjalni odbiorcy i przekazywanie danych osobowych

  1. 8.1 Oprócz odbiorców, o których mowa w artykule ‎7, Mascotte może upublicznić Dane osobowe lub umożliwiać dostęp do nich w następujących przypadkach:

   1. 8.1.1 Gdy Mascotte jest stroną w transakcji zakupu lub sprzedaży przedsiębiorstwa, w którym to przypadku Dane osobowe mogą być przekazane potencjalnemu kupującemu, przy czym będą przekazywane zgodnie z niniejszą Polityką

   2. 8.1.2 Jeśli firma Mascotte w oparciu o obowiązek ustawowy zobowiązana jest do przekazania Danych osobowych lub w celu realizacji założeń niniejszej Polityki, warunków ogólnych lub umowy z użytkownikiem (lub jego pracodawcą bądź zleceniodawcą), w celu zagwarantowania praw, własności i wolności Mascotte lub jej klientów bądź innych podmiotów, Mascotte także działania takie podejmie
 9. 9 Międzynarodowe przekazywanie danych

  1. 9.1 Zasadniczo firma Mascotte nie przekazuje Danych osobowych do krajów lub organizacji międzynarodowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (zwanym dalej: „EOG”).

  2. 9.2 Jeśli zdarzy się, że firma Mascotte przekaże Dane osobowe do kraju lub międzynarodowego przedsiębiorstwa poza EOG, wówczas Mascotte dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenia dla ochrony Danych osobowych.
 10. 10 Bezpieczeństwo

  1. 10.1 Firma Mascotte przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa Danych osobowych i w związku z tym zastosowała odpowiednie środki i zabezpieczenia. Środki te spełniają wymogi stawiane w tym zakresie przez RODO i obejmują między innymi:
   • login/hasło Autotask do środowiska w chmurze
 11. 11 Prawa

  1. 11.1 W zależności od sytuacji i na pewnych warunkach RODO zapewnia osobom, których dane dotyczą następujące prawa:

   1. 11.1.1 Prawo do uzyskania dostępu do Danych osobowych

   2. 11.1.2 Prawo do sprostowania Danych osobowych

   3. 11.1.3 Prawo do usunięcia Danych osobowych

   4. 11.1.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania

   5. 11.1.5 Prawo do złożenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu

   6. 11.1.6 Prawo do przeniesienia danych

   7. 11.1.7 W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie: prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez uszczerbku dla zgodności przetwarzania z prawem przed wycofaniem tej zgody

   8. 11.1.8 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, na przykład Autoriteit Persoonsgegevens [Urzędu ds. ochrony danych osobowych]

  2. 11.2 W celu zastosowania tych praw Mascotte może poprosić o szczególne informacje dodatkowe. Te informacje dodatkowe przetwarzane będą wyłącznie w celu zastosowania wyżej wymienionych praw.
 12. 12 Pytania

  1. 12.1 Pytania dotyczące przetwarzania Danych osobowych przez Mascotte oraz praw dotyczących Danych osobowych użytkownika (jak określono w artykule 11) można kierować do Mascotte, korzystając z danych wyszczególnionych w artykule ‎1.1 niniejszej Polityki.
 13. 13 Część II – Polityka w zakresie plików „cookies”

  1. 13.1 „Cookies” to niewielkie pakiety danych przesyłane do przeglądarki użytkownika i zapisywane w urządzeniu, za pomocą którego użytkownik wyszukuje w sieci różnych stron. Mascotte korzysta z tego rodzaju plików, aby umożliwić korzystanie ze Strony internetowej zgodnie z zamierzeniem Mascotte. Pliki „cookies” zabezpieczają na przykład dane kontaktowe przed nagłym zniknięciem. Inne pliki „cookies” umożliwiają całkowicie anonimową analizę korzystania ze Strony internetowej, przekazywanie informacji zwrotnych, dzielenie się wiadomościami w mediach społecznościowych oraz wyświetlanie powiązanych reklam na Stronach internetowych stron trzecich.

  2. 13.2 W momencie pierwszej wizyty na Stronie internetowej użytkownik proszony zostanie o wyrażenie zgody na wykorzystanie plików „cookies”, z których Mascotte korzysta za pośrednictwem Strony internetowej. Jeśli użytkownik będzie chciał wycofać zgodę, może nas o tym powiadomić oraz usunąć pliki „cookies” poprzez ustawienia przeglądarki oraz zaprzestanie korzystania ze Strony internetowej.
 14. 14 Cele

  1. 14.1 Mascotte korzysta na Stronie internetowej z plików „cookies” w celu:

   1. 14.1.1 Zapewnienia optymalnego działania Strony internetowej

   2. 14.1.2 Rozbudowania i polepszania jakości Strony internetowej

   3. 14.1.3 Zapisywania preferencji, takich jak język, lokalizacja, zamówienia itp.

   4. 14.1.4 Umożliwienia skontaktowania się z Mascotte poprzez Stronę internetową

   5. 14.1.5 Analizowania korzystania ze Strony internetowej

   6. 14.1.6 Tworzenia statystyk na temat korzystania ze Strony internetowej

   7. 14.1.7 Wyświetlania reklam
 15. 15 Jakiego rodzaju pliki „cookies” są wykorzystywane?

  1. 15.1 Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego, jakie pliki „cookies” są umieszczane, jaka jest ich rola oraz jak długo są wykorzystywane.

  2. 15.2 Pliki „cookies” zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej
   Takie pliki „cookies” wykorzystywane są dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej. Na Stronie internetowej umieszczane są zatem na przykład pliki „cookies”, które zapewniają, że dane kontaktowe użytkownika zostają zapamiętane, kiedy użytkownik kontynuuje odwiedzanie Strony internetowej.
   Mascotte korzysta z następujących plików „cookies”:

   Kto umieszcza: Mascotte
   Nazwa pliku „cookie”: PHPSESSID
   Co robi „cookie”: Ta sesja „cookie” podmiotu wewnętrznego wykorzystywana jest do rejestrowania informacji na temat każdych odwiedzin strony internetowej i dzięki temu umożliwia ona podstawowe funkcjonowanie strony internetowej. Taki plik „cookie” nie zawiera żadnych danych personalnych i jego trwałość jest tylko tymczasowa do momentu zakończenia sesji przeglądarki. W momencie gdy użytkownik zamknie przeglądarkę, taki plik „cookie” zostanie usunięty.
   Przez jaki czas: Zakończenie sesji

   Kto umieszcza: Mascotte
   Nazwa pliku „cookie”: prefLang
   Co robi „cookie”: Ta sesja „cookie” podmiotu wewnętrznego wykorzystywana jest do rejestrowania informacji na temat preferencji językowych podczas odwiedzania strony internetowej i dzięki temu umożliwia ona wyświetlanie strony internetowej we właściwym dla użytkownika języku. Taki plik „cookie” nie zawiera żadnych informacji personalnych.
   Przez jaki czas: 1 rok

   Kto umieszcza: Mascotte
   Nazwa pliku „cookie”: allowedCheck
   Co robi „cookie”: Takie ustawienia sesji „cookie” podmiotu wewnętrznego przez naszą stronę internetową pozwala utrwalić zgodę użytkownika na korzystanie z „cookies” oraz umożliwić użytkownikowi potwierdzenie, że ukończył on 18 lat. Zapobiega to pojawianiu się pola dotyczącego wieku i informacji na temat „cookies” za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową. Taki plik „cookie” nie zapisuje żadnych informacji personalnych.
   Przez jaki czas: Zakończenie sesji

   Kto umieszcza: Mascotte
   Nazwa pliku „cookie”: Shop_Cart_Customer
   Co robi „cookie”: Ta sesja „cookie” podmiotu wewnętrznego wykorzystywana jest do rejestrowania zawartości koszyka podczas odwiedzania strony i dzięki temu umożliwia ona wyświetlanie użytkownikowi właściwej zawartości koszyka. Taki plik „cookie” nie zawiera żadnych informacji personalnych.
   Przez jaki czas: 1 miesiąc

  3. 15.3 Pliki „cookies”, za pomocą których możemy dokonywać pomiarów korzystania ze Strony internetowej
   Mascotte ceni sobie informacje na temat tego, które elementy Strony internetowej są najczęściej oglądane. W tym celu Mascotte korzysta z oprogramowania strony trzeciej. Pozwala ono na przykład śledzić liczbę odwiedzających. Na podstawie tych informacji sporządza się następnie statystyki, które informują Mascotte o tym, w jaki sposób wykorzystywana jest Strona internetowa. Nie ma możliwości powiązania statystyk z osobą fizyczną.
   Mascotte korzysta z następujących plików „cookies”:

   Kto umieszcza: Google, Inc.
   Nazwa pliku „cookie”: _gat_UA-415293-27
   Co robi „cookie”: Ta sesja „cookie” podmiotu zewnętrznego Google Analytics wykorzystywana jest przez Google Analytics do monitorowania szybkości wyszukiwania do ich serwerów. Taki pliki „cookie” pomaga nam ustalić, które obszary strony internetowej należy ulepszyć; plik „cookie” _gat uniemożliwia Mascotte personalną identyfikację użytkownika, ponieważ nie są zachowywane żadne informacje ani dane personalne.
   Przez jaki czas: 1 minuta

   Kto umieszcza: Google, Inc.
   Nazwa pliku „cookie”: _ga
   Co robi „cookie”: Ta sesja „cookie” podmiotu zewnętrznego Google Analytics wykorzystywana jest w celu rozróżnienia użytkowników podczas gromadzenia informacji na temat kolejnych odwiedzin strony. Taki pliki „cookie” pomaga nam ustalić, które obszary strony internetowej należy ulepszyć, a plik „cookie” _ga uniemożliwia Mascotte personalną identyfikację użytkownika, ponieważ nie są zachowywane żadne informacje ani dane personalne.
   Przez jaki czas: 2 lata

   Kto umieszcza: Google, Inc.
   Nazwa pliku „cookie”: _gid
   Co robi „cookie”: Ta sesja „cookie” podmiotu zewnętrznego Google Analytics wykorzystywana jest w celu rozróżnienia użytkowników podczas gromadzenia informacji na temat kolejnych odwiedzin strony. Taki pliki „cookie” pomaga nam ustalić, które obszary strony internetowej należy ulepszyć, a plik „cookie” _gid uniemożliwia Mascotte personalną identyfikację użytkownika, ponieważ nie są zachowywane żadne informacje ani dane personalne.
   Przez jaki czas: 1 dzień

   Kto umieszcza: Google, Inc.
   Nazwa pliku „cookie”: _gali
   Co robi „cookie”: Ta sesja „cookie” podmiotu zewnętrznego Google Analytics wykorzystywana jest w celu rozróżnienia użytkowników podczas gromadzenia informacji na temat kolejnych odwiedzin strony. Taki pliki „cookie” pomaga nam ustalić, które obszary strony internetowej należy ulepszyć, a plik „cookie” _gali uniemożliwia Mascotte personalną identyfikację użytkownika, ponieważ nie są zachowywane żadne informacje ani dane personalne.
   Przez jaki czas: 1 minuta

  4. 15.4 Pliki „cookies” służące do dzielenia się treścią naszej Strony internetowej za pośrednictwem mediów społecznościowych
   Możliwe jest udostępnianie niektórych fragmentów Strony internetowej innym osobom w mediach społecznościowych za pośrednictwem przycisków odsyłających do tych mediów umieszczanych na naszej Stronie internetowej. Aby to umożliwić, wykorzystywane są pliki „cookies” stron trzecich tak, aby taka strona trzecia mogła rozpoznać użytkownika w momencie, w którym chce on coś udostępnić. Dzięki umieszczonym plikom „cookie” strony trzecie mogą gromadzić dane osobowe na temat użytkownika. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania można znaleźć w oświadczeniu dotyczącym polityki prywatności takiej strony trzeciej. Należy zwracać uwagę, że takie oświadczenia mogą być regularnie modyfikowane.
   W sprawie oświadczeń o polityce prywatności odsyłamy do następujących stron trzecich:
  5. 15.5 Pozostałe pliki „cookies”
   Mascotte nie zawsze może mieć dostęp do plików „cookies”, które umieszczane są za pośrednictwem Strony internetowej przez strony trzecie. Przykładem takiej sytuacji jest korzystanie z elementów tzw. „embedded” na Stronie internetowej. Są to teksty, grafiki lub filmy, które nie są zapisane w Mascotte ani na Stronie internetowej, jednak są wyświetlane za pośrednictwem Strony internetowej. Gdyby użytkownik znalazł na Stronie internetowej pliki „cookies”, które należą do tej kategorii i których nie wymieniliśmy powyżej, prosimy nas o tym powiadomić. Można też skontaktować się bezpośrednio ze stroną trzecią i zapytać, które pliki „cookies” ta strona trzecia umieszcza, z jakiego powodu, przez jaki okres i w jaki sposób gwarantuje ona prywatność użytkownika.
 16. 16 Ustawienia przeglądarki

  1. 16.1 Jeśli użytkownik nie zgadza się z umieszczaniem plików „cookies” na jego urządzeniach lub komputerze, może on zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby otrzymywać ostrzeżenia przed umieszczeniem pliku „cookie”. Ustawienia te można zmodyfikować w taki sposób, że przeglądarka będzie blokować wszystkie pliki „cookies” lub tylko pliki „cookies” stron trzecich. Istnieje możliwość usunięcia wszystkich umieszczonych plików „cookies”. Uwaga: użytkownik winien zmienić ustawienia osobno w każdej przeglądarce i w każdym urządzeniu, z którego korzysta.

  2. 16.2 Istotną sprawą jest, aby użytkownik miał świadomość, że brak zgody na wykorzystywanie plików „cookie” oznacza, że nie będziemy w stanie zagwarantować optymalnego funkcjonowania Strony internetowej. Niektóre funkcje mogą zostać utracone lub pewne fragmenty nie będą widoczne. Blokada plików „cookies” nie oznacza, że użytkownik nie będzie widział reklam. Będą one nadal widoczne, jednak nie będą spersonalizowane.

  3. 16.3 Więcej informacji na temat ustawień przeglądarki użytkownika można znaleźć w zakładce „Pomoc” w przeglądarce.

  4. 16.4 Poniżej wyszczególniliśmy linki do stron na temat plików „cookies” dla najbardziej popularnych przeglądarek:

  5. 16.5 Pliki „cookies” konkretnych stron można wyłączyć za pośrednictwem Your Online Choices.
 17. 17 Zmiany

  1. 17.1 Niniejsza Polityka będzie okresowo wymagała modyfikacji, ponieważ Strona internetowa lub zasady dotyczące plików „cookies” zmienią się. Mascotte zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce bez wcześniejszego informowania. Na tej stronie internetowej zawsze dostępna jest aktualna wersja oświadczenia w sprawie plików „cookies”.
 18. 18 Pytania

  1. 18.1 Pytania dotyczące wykorzystywania plików „cookies” przez Mascotte można kierować do Mascotte, korzystając z danych podanych w artykule ‎1.1 niniejszej Polityki.
Wchodząc dalej na stronę Mascotte potwierdzasz,
że masz ukończone 18 lat.


Privacy Policy